Lite historia hur byhamnen kom till

Här samlar vi historia om hur småbåtshamnen i Österslöv kom till.
Det har varit många turer och tagit lång tid att få till hamnen men till slut har visionen och idéerna realiserats i en byhamn.

Redan 1998 kom idén om en byhamn i Österslöv från Berth Nilsson (Värmebaronen) och här har vi samlat hans berättelse hur det hela började.

Av Berth Nilsson :

1998-99 kläcktes idén om en hamn i Österslöv.
1999 gjorde jag min första enkla skiss på en tänkbar hamn vid Vävablekan.
I början av 2000 talet hade Värmebaronen en del byggnationer på gång och hade därför anlitat konsultföretaget Tyréns och Nicklas Linderoth.

Jag berättade för Nicklas om mina planer på en hamn och han tyckte att idén skulle vara möjlig att genomföra. Vi började samarbeta om projektet.

2003 visade vi upp den första färglagda skissen på hur en hamn skulle kunna se ut.
Nicklas och Tyréns gjorde flera konsekvensanalyser och undersökningar för miljö och av botten mm.
Jag och Nicklas reste runt till båtmässor för att se olika material till bryggor   och pirar.

Ett år när isen på sjön bar att gå på, målade vi ut var pirar och bryggor skulle bli placerade. Vi bjöd in politiker, byggnadsnämnd, sakkunniga, markägare med flera.

Värmebaronens byggansvarig, Frans-Einar Karlsson, hade också stor del i arbetet med planering av hamnen.

2011 gjorde vår reklamavdelning en enkät. Denna skickades ut med posten till de boende i de närmsta byarna med en svarsdel att fylla i om man ville ha en hamn och det ville de !
Fram till nu har Värmebaronen sponsrat med flera hundratusen kronor.

Av olika skäl kände jag nu att tiden är inne för nya krafter att arbeta vidare med att färdigställa hamnen.

Berth Nilsson, Värmebaronen

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiss Byhamnen 2003

 

Nedan följer tider och information som Lars Sjöberg har dokumenterat hur enträget arbete till slut bär frukt och hamnen får tillstånd att byggas.

 

2011-05-19 Föreningen Byhamnen bildas
Föreningen är en allmännyttig ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningen skall verka för att ett område i Österslöv vid Råbelövssjön, som kallas för Vävablekan, skall hållas i god ordning och bli en naturlig samlingsplats. Föreningen skall också arbeta för att i samverkan med markägare, privatpersoner, företag och Kristianstads kommun anlägga en småbåtshamn vid Vävablekan.

2011-06  Arrendeavtal upprättades med Håstads byalag för att arrendera det område av mark och vatten som behövdes för hamnprojektet.

2011-07 Österslövs Fastighetsägarförening och föreningen Byhamnen kommer överens om att skötselavtal av Håstad 75:1 upprättas mellan C4-teknik och föreningen Byhamnen. Byhamnen åtar sig att sköta underhållet av platsen enligt det arrendeavtal som upprättats med Håstads byalag.

2011-07 Den gamla privata rampen vid Vävablekan restaureras med hjälp av Österslövs Fastighetsägarförening.

2011-09 Byhamnen kontaktar ordförande och vice ordförande i Byggnadsnämnden (BN) för ett möte angående hamnprojektet. Tid avtalas för ett första möte i mitten av november på Bykrogen. Det flyttas fram till Januari 2012 p.g.a. tidsbrist för tjänstemän och politiker.

2012-01-18 Möte på Bykrogen med politiker och tjänstemän Kristianstads kommun.
Deltagare från kommunen:
Peter Johansson ordf. byggnadsnämnden
Ruth Piatek vice ordf. byggnadsnämnden
Anders Siversson Stadsbyggnadschef
Marie Thiman Markingenjör

Deltagare från Byhamnens styrelse:
Ola Johnsson, Peter Nilsson, Magnus Nilsson, Lars Sjöberg

Vi presenterade vad Byhamnen vill åstadkomma, redovisade vad vi hittills uppnått :
– arrendekontrakt med samfälligheten
– skötselavtal av ängen efter samråd med Österlövs fastighetsägareförening
– reparation av rampen
Vi framförde inkomna önskemål som seglarskola, sommarkiosk och bollekar på Ängen.
Vi framhävde också behovet av en småbåtshamn med tanke på ökad bebyggelse runt sjön och dito ökat intresse av fritidsverksamheter till sjöss.
Vi betonade också vikten av ordnade förhållanden på ramp, hamn och till sjöss.
Vi rapporterade att vi finns på Facebook med egen hemsida samt att 250 personer har uttalat stöd för vår verksamhet via enkäter.
Kommunföreträdarna uttalade sig mycket positivt över vårt engagemang, vad vi hittills uppnått och förklarade sitt fulla stöd för vårt fortsatta arbete för att förverkliga hamnplanerna.
Man lovade att finansiera den planändring för området som kommunen ansåg nödvändig. Den skulle ta ett år eller något längre att genomföra om det skulle inkomma överklaganden.

2012-03-30 Möte på Bykrogen Österslöv.
Från Kristianstads kommun deltog Anders Sieversson, Marie Thiman, Fredrik Lager. Från Leader Kerstin Hallenborg.
En stor del av tiden ägnades åt detaljplanen. Kommunen hade lovat att bekosta detaljplanen minus nödvändiga utredningar. Medel för projektplan och för finansiering av de utredningar som krävdes för att ta fram planen skulle kunna sökas från Leaders landsbygdsprogram. Enskilt största kostnaden skulle vara att uppdra åt Länsstyrelsen i Skånes lantmäterienhet att utreda Håstads samfällighet och eventuellt utföra en fastighetsreglering.

2012-04-18 Arbetsutskottet uppdrog åt BN att på kommunens bekostnad ta fram en detaljplan som skall medge anläggande av småbåtshamn vid Vävablekan.

Hösten 2012 Flera möten och samtal med kommunens tjänstemän och Kerstin Hallenborg. Leader fordrade en snabb och tydlig tidsplan. Vi insåg att kostnaderna, för utredning av samfälligheten och eventuell fastighetsreglering vilket enligt lantmäterichefen fordrades för att upprätta detaljplanen, skulle bli mycket stora. Detaljplanen skulle vinna laga kraft före ansökan om prövning i Mark och Miljödomstol (MMD). I det läget kontaktade vi chefsrådmannen vid MMD i Växjö och frågade vad domstolen fordrade för att Byhamnen skulle få rådighet över mark och vatten för hamnanläggningen. Rådmannen sade att det räckte med arrendeavtalet med samfälligheten och alla kända delägares samtycke. Detaljplan var inget krav från MMD. Översiktsplanen var god nog.

2012-10-30 Byggnadsnämnden beslöt uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag för detaljplan som medger byggnation av småbåtshamn.

Våren 2013 Samtliga kända delägare i Håstads byalag, frånsett Kristianstads kommun gav sitt skriftliga medgivande för hamnprojektet.

Hösten 2013 Nya samtal med berörda politiker eftersom inget hände med detaljplanen.

2013-10-30 Nytt möte med berörda tjänstemän varvid planchefen föreslog att detaljplanen skulle behandlas som ett enkelt planärende efter att Byhamnen först anmält om vattenverksamhet till länsstyrelsen och/eller, fått prövningstillstånd vid Mark och miljödomstolen. Helt ny strategi. Tillståndsprövning först och detaljplan sedan.

2013 – 2014 Flera kontakter med Länsstyrelsen om vattenverksamheten och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), som vi reviderade p.g.a. något ändrad utformning av hamnen och påpekande från handläggare på Länsstyrelsen.

2014-04-01 Samråd med Länsstyrelsen i Malmö. MKB var bra. Vi rekommenderades att söka prövningstillstånd vid Mark och miljödomstolen i Växjö efter att vi haft samråd med berörda i Österslöv.

2014-04-21 Vi erhöll efter många påstötningar ett arrendeavtal med Kristianstads kommun på den del av Håstad 75:1 som behöver användas för tillfartsväg mm. Arrendeavtalet skulle träda i kraft först efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Detta kom att vålla visst bekymmer på MMD men lades till handlingarna medan den sökta vattenverksamheten i sin helhet är belägen på samfälligheten.

2014-04-22 Samråd med allmänheten på Bykrogen i Österslöv.

2014-05-21 Beslut från Länsstyrelsen i Skåne om miljöprövning.

Juni 2014 Det omfattande underlaget för prövningstillstånd tas fram och insändes till MMD.

2014-07-10 Mål M 2981-14 registreras vid MMD i Växjö tingsrätt.
Arbetet med målet kommer inte igång förrän i januari 2015 då den rådman som målet lottats på var sjukskriven större delen av hösten 2014.

2015-04-01 Mål M 2981-14 kungörs.

2015-07-02 Mål M 2981-14. Dom meddelas vilken ger Föreningen Byhamnen tillstånd för vattenverksamet och att påbörja arbetet efter att ha underrättat länsstyrelsen i Skåne.

2015-07-24 Mål M 2981-14 domen vinner laga kraft.

2015-09-17 Vi kallas till ett möte på Stadsbyggnadskontorets (SBK).
Vid detta möte får vi veta att en detaljplan inte längre anses nödvändig med anledning av domen i Mark och Miljödomstolen i Växjö. Nu skall vi i stället ansöka om bygglov trots att Mark och miljödomstolen sagt att vi kan påbörja arbetet. Nödvändiga handlingar skickas in några dagar efter mötet på SBK.

2015-09-22 Byhamnens ansökan om bygglov kungörs i Kristianstadsbladet och sakägare informeras skriftligen av SBK.

2015-10-09 Tiden för yttranden har utgått. I sju (fyra familjer) av de inkomna yttrandena framförs negativa synpunkter. Man påtalar huvudsakligen att småbåtshamnen tar i anspråk den vackraste platsen för utblick mot sjön samt att parkeringsplatsen borde förläggas till en mer diskret plats på området. De negativa sakägarna upplever olägenhet av att få sin utsikt över sjön förändrad och över att hamnens parkeringsplats hamnar i blickfånget.

2015-10-21 Nytt arrendeavtal upprättas mellan Föreningen Byhamnen och Kristianstads kommun med anledning av att klausulen om detaljplanen utgått.

2015-10-27 Byggnadsnämnden beviljar bygglov för småbåtshamn och parkeringsplats.

2015-11-02 Tid begärs för byggmöte med SBK för att få beslut om byggstart.

2015-11-25 Kommunstyrelsen godkänner reviderat arrendeavtal.

2015-11-27 Tid för överklagande av bygglovet löper ut.

2016-02-14 Bygglovet vann laga kraft

2016-03-02 Byggmöte på SBK. Protokoll upprättas.

2016-04-11 Byggbeslut utfärdat

Maj 2013

 

 

 

 

Maj 2013

 

September 2017